Gelukkig krijgt duurzame inzetbaarheid van de medewerkers steeds meer aandacht bij bedrijven. Of het nu gaat over de  vitale medewerker, de ontwikkeling, motivatie en betrokkenheid van de medewerker of de ontwikkeling van het team. Bij al deze thema’s zie je dat de eigen regie van de medewerker steeds belangrijker wordt.

Uit onderzoek blijkt dat meer zeggenschap over eigen werk bijdraagt aan het werkplezier en betrokkenheid binnen de organisatie en het team. Een optimaal werkend team, waarbij iedere medewerker zijn passie en talent kan inbrengen, levert positieve energie op en leidt tot meer productiviteit. Reden te meer om teamontwikkeling serieus te nemen. Hier ligt een belangrijke taak voor de werkgever om dit te faciliteren.

Meer werkplezier

Effectief teamwerk in een goede sfeer zorgt voor meer werkplezier en binding. Teamontwikkeling is het proces dat een team doorloopt om van een groep individuen te groeien naar een effectief, zelfstandig functionerend team. Bedrijven en organisaties die werk maken van teamontwikkeling plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Van individu naar effectief samenwerken

 Ieder team op weg naar zelfsturend of resultaatverantwoordelijk werken maakt een eigen ontwikkeling door. Niet alleen de factor tijd, maar ook wisselingen in een team,  een reorganisatie of aangepaste werkafspraken of doelstellingen hebben invloed op de fase  in welke  een team zich bevindt.

Volgens een bekende theorie van Tuckman verloopt teamontwikkeling in vier fasen. In de eerste fase is er sprake van een bundeling individuen die als los zand aan elkaar hangt.

In de tweede fase (conflictfase) gaan de teamleden zich tot elkaar verhouden. De teamleden proberen meer samen te doen en gaan invloed uitoefen op de inhoud en organisatie van het werk. Daardoor zullen er meningsverschillen en mogelijk conflicten  ontstaan.

In de derde fase is het duidelijk waarnaar het team streeft en is er meer verbondenheid. De teamleden realiseren dat zij elkaar echt nodig hebben om hun doelen te realiseren. In deze fase ontstaat eigenaarschap over de teamdoelen. Het team werkt in een goede sfeer en men is trots op de samenwerking en de geleverde prestaties.

In de vierde fase is het team bovendien in staat de kwaliteit van het eigen functioneren te verbeteren door bijvoorbeeld feedback van interne en externe klanten te verzamelen en deze te gebruiken om de manier van werken te verbeteren.

Vier tips ter bevordering van teamontwikkeling

Bij elke hierboven omschreven fase kunnen zowel de leidinggevende als de teamleden zelf actie ondernemen om de teamontwikkeling te bevorderen. Interessant is om te achterhalen in welke fase je als team staat zodat je ook samen kunt bepalen wat er nodig is om als team te groeien. We noemen vier aandachtspunten die in ieder geval zullen helpen om de teamontwikkeling in jouw team te bevorderen.

1. Elkaar leren kennen

Bij een beginnend of bij een wijziging van de samenstelling van een team is het belangrijk om veel tijd te nemen voor kennismaking. Hoe beter mensen elkaar kennen en vertrouwen, hoe makkelijker zij hun ideeën en standpunten delen. Investeren in activiteiten waarbij men samen iets leuks onderneemt, elkaar op een ander manier leert kennen of meer zicht krijgt op elkaars talenten en passie levert direct een positieve bijdrage aan de teamontwikkeling in deze fase.

2. Echt luisteren naar elkaars ideeën

Als een team zich in een conflictfase bevindt wordt er veel gediscussieerd en is er vaak sprake van eilandjesvorming. Het nastreven van het eigenbelang staat het luisteren naar elkaar nog in de weg. Je kunt in deze fase elkaar helpen door elkaar uit te laten praten en elkaar echt proberen te begrijpen. De beste debater is immers niet per se degene met de beste ideeën. In deze fase is het zaak om samen oplossingen te leren vinden die aan ieder teamlid zo veel mogelijk recht doen.

3. Duidelijkheid over het doel

De leidinggevende stimuleert de teamontwikkeling met name in de beginfase door duidelijk te zijn over wat het doel van het team is. Waarom is het ter wereld geroepen? Wat is de meerwaarde van dit team? Welke doelen of resultaten worden samen vastgesteld?

Regelmatig reflecteren op dit doel heeft een positief effect. Heldere doelen stimuleren het team hoe zij samen deze doelen samen bereiken. Eigenaarschap over de invulling van deze eigen ‘professionele ruimte’ verhoogt de binding en het werkplezier van het team.

4. Neem de tijd

Daadwerkelijk de tijd nemen voor teamontwikkeling is een belangrijke succesfactor. Succesvolle teams plannen regelmatig de tijd in om met elkaar te reflecteren over de samenwerking. Soms in een formele setting en soms kan juist een informele setting helpen om de onderlinge band te versterken en elkaar te stimuleren en te inspireren.

Haal meer uit je team met het Meetinstrument Teamontwikkeling

Het Meetinstrument Teamontwikkeling heeft ‘Werken met succes’ samen met de Radboud Universiteit ontwikkeld om inzicht te krijgen in hoe de teamontwikkeling in teams ervoor staat. DIwerkt maakt gebruik van dit meetinstrument bij vraagstukken rondom teamontwikkeling. Met dit inzicht helpen wij bij de dialoog in jouw team om acties te benoemen die leiden tot effectiever samenwerken.

Voor meer informatie klik je hier. Wil je advies hoe jij de teamontwikkeling van jouw team kunt bevorderen, neem dan contact met ons op.